Všeobecné obchodné podmienky

1. Definície pojmov
1.1 Kupujúcim sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby, alebo hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.
1.2 Spotrebiteľom sa v tomto texte rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie, alebo taká fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá hodlá vykonať nákup tovaru alebo využívať služby.
1.3 Predávajúcim sa v tomto texte rozumie  spoločnosť Eva Horváth Csaplárová. , IČO:43604480 , DIČ:1048851870 , sídlom Vinohradská ulica 2547/50, 931 01 Šamorín, registrovaná v Okresný úrad Dunajská Streda, s ktorou bude kupujúci alebo spotrebiteľ uzatvárať kúpnu zmluvu na diaľku.
1.4 Internetový obchod „Teniskyonline “ je priestor na internete, v ktorom predávajúci ponúka na predaj tovar alebo poskytuje služby, a predstavuje súbor internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na doméne www.teniskyonline.sk.
1.5 Obchodnými podmienkami sú tieto zmluvné dojednania, ktorými sa upravujú určité osobitosti pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku medzi kupujúcim, resp. spotrebiteľom a predávajúcim.
1.6 Tovarom sa rozumejú výrobky ako predmety kúpy a predaja, ktoré ponúka v internetovom obchode dodávateľ na predaj.
1.7 Službou sa v tomto texte rozumie činnosť alebo výkon, ktorý je kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi ponúkaný odplatne alebo bezodplatne zo strany predávajúceho.


2. Všeobecné informácie
2.1 Nakupovať tovar prostredníctvom internetového obchodu “Teniskyonline“ môže kupujúci, resp. spotrebiteľ len po zaregistrovaní na internetovej stránke www.teniskyonline.sk a dodržaní týchto obchodných podmienok, ktoré sa objednaním tovaru kupujúcim, resp. spotrebiteľom stávajú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom systému internetového obchodu Teniskyonline.

2.2 Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Teniskyonline. Systém Teniskyonline zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Eva Horváth Csaplárová a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov Eva Horváth Csaplárová.

2.3 Dohľad nad dodržiavaním povinností, vyplývajúcich pre predávajúceho, vykonáva Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava


3. Všeobecné informácie
3.1 Kupujúci je oprávnený objednať si akýkoľvek tovar z internetového obchodu Teniskyonline , pri ktorom je umiestnené tlačidlo „Pridať do košíka“.

3.2 Pre uzatvorenie zmluvy je potrebná registrácia spotrebiteľa, resp. kupujúceho v systéme Teniskyonline. Podrobné informácie a presný postup registrácie nájde kupujúci v sekcii „Ako nakupovať“

3.3 Po registrácii zákazníka sú všetky jeho údaje uchované v systéme Teniskyonline zabezpečené proti zneužitiu.  Po opätovnom prihlásení má zákazník kedykoľvek možnosť aktualizovať, alebo opraviť svoje údaje v sekcii „Môj účet“

3.4 Objednaný tovar je dodávaný spoločnosťou Slovak Parcel Service s.r.o., Authorised Service Contractor for United Parcel Servis, Stará Prievozská  2, 821 09 Bratislava.

3.5 Kupujúcemu, resp. spotrebiteľovi bude účtovaná cena dodania (poštovné a balné), podľa aktuálneho cenníka platného v deň uzavretia zmluvy.

3.6 V prípade špeciálnych akcií predávajúceho, ktoré budú viditeľne označené, nebude spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu účtovaná cena dopravy.

3.7 Tovar, pri ktorom je označenie „Skladom“, sa dodávateľ zaväzuje dodať najneskôr do dvoch (pracovných) dní. Pri tovare označenom s dodaním od " 4-7 (pracovných)" dní sa dodávateľ zaväzuje tento tovar dodať najneskôr do desäť (pracovných) dní. Pri spoločnej objednávke označených produktov s dodaním Skladom a od 4-7 prac. dní sa tovar  dodá do siedmych dní. V prípade požiadavky na samostatné doručenie jedného produktu sa doprava bude účtovať pre každé doručenie samostatne s výnimkou ak jednotlivá cena nákupu (t. j.  Skladom a od 4-7 prac. dní) dosiahne sumu 80,- €  a o samostatné dodanie požiada objednávateľ.

3.8 Tovar, pri ktorom je označenie „Čoskoro skladom“, nie je momentálne dostupný.

3.9 Prepravná spoločnosť, uvedená v bode 2 tohto článku, deklaruje dodanie tovaru kupujúcemu do 48 hodín (v pracovných dňoch) od prevzatia tovaru od predávajúceho, ak boli údaje pre doručenie tovaru zadané kupujúcim správne.

3.10 V cene poštovného sú zahrnuté tri pokusy o doručenie. Ak prepravná spoločnosť nedokáže doručiť zásielku ani na tretí pokus z dôvodov na strane kupujúceho, zásielka bude vrátená predávajúcemu a predávajúcemu tak vzniká nárok na náhradu nákladov, spojených s vrátením tovaru do skladu predávajúceho, ktoré bude musieť uhradiť prepravnej  spoločnosti. Náklady spojené s opätovným doručovaním tovaru kupujúcemu znáša kupujúci, aj keď mu pri prvotnom doručovaní nebolo účtované poštovné a balné z dôvodu splnenia podmienky minimálneho nákupu v sume 80,- €.

3.11 Zľavnený tovar bude viditeľne označený, v prípade bonusov sú pravidlá pre ich uplatnenie podrobne uvedené pri produkte, resp. pri popise akcie.

3.12 Daňový doklad, resp. doklad o kúpe tovaru, záručný list a pokyny pre údržbu tovaru budú priložené v originálnom balení tovaru a doručené najneskôr spolu s tovarom.

3.13 Zákazník bude informovaný o stave jeho objednávky emailom, ktorý zadal pri registrácii.

3.14 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu Teniskyonline do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ je povinný adresovať odstúpenie od zmluvy písomne prostredníctvom formuláru, ktorý bude priložený k doručenému tovaru. Ak spotrebiteľ takto odstúpi od zmluvy, vráti tovar na vlastné náklady, v originálnom balení, nepoužívaný a vcelku. Tovar nesmie byť zasielaný kupujúcim, resp. spotrebiteľom na dobierku, lebo predávajúci takýto Tovar, určený na vrátenie, nepreberie. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní od prevzatia tovaru vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorú zaplatil a to na číslo účtu, resp. poštovou poukážkou na adresu, ktorú kupujúci, resp. spotrebiteľ uviedol vo formulári určenom na vrátenie tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

3.15 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom na adresu info@teniskyonline.sk, v prípade, ak kúpna cena tovaru ešte nebola uhradená .

3.16 Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom na adrese info@teniskyonline.sk, aj keď už bola kupujúcim kúpna cena tovaru uhradená, avšak ešte pred dodaním tovaru prepravnou spoločnosťou, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa bodu 3. tohto článku. V takomto prípade má Predávajúci nárok na náhradu nákladov, spojených s vrátením tovaru do skladu predávajúceho, ktoré bude musieť uhradiť prepravnej spoločnosti.

3.17 Storno objednávky zo strany Eva Horváth Csaplárová - si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
- nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, pri tovare s dodaním do 7 dní ak bol už vypredaný zo skladových zásob dodávateľa tovaru
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.
 
V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Eva Horváth Csaplárová bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Eva Horváth Csaplárová a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Eva Horváth Csaplárová sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.


4. Platobné podmienky
4.1 Objednaný tovar je možné zaplatiť bankovým prevodom na účet predávajúceho č.SK11 1111 0000 0014 4382 9007  vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. respektíve v hotovosti priamo doručovateľovi, alebo prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

Kupujúci je povinný preveriť tú skutočnosť, či platobná karta, ktorú hodlá na nákup cez internet použiť je aj na takýto účel určená.

4.2 Kúpna cena za objednaný tovar je splatná pri objednávke.


5. Potvrdenie objednávky objednávateľom
5.1 Dodávateľ potvrdí spotrebiteľovi prijatie odoslanej objednávky prostredníctvom e-mailu, ktorý spotrebiteľ zadal pri registrácii do systému Teniskyonline

5.2 Potvrdenie objednávky, ktorú dodávateľ zašle spotrebiteľovi elektronickou poštou, obsahuje:

a)   identifikáciu dodávateľa,
b)   identifikáciu spotrebiteľa,
c)   jedinečné identifikačné číslo objednávky,
d)   dátum a čas uskutočnenia objednávky,
e)   názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,
f)    spôsob dopravy a platby, ktoré si spotrebiteľ vybral,
g)   cenu dopravy/doručenia (vrátane uvedenia typu) a ďalších účtovaných poplatkov,
h)   celkovú cenu objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí,
i)    informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k preprave alebo k odoslaniu.


6. Reklamačný poriadok
6.1 Reklamačný poriadok internetového obchodu Teniskyonline.sk


7. Ochrana osobných údajov kupujúceho
7.1 Predávajúci  oznamuje v zmysle § 10 ods. 1 Zákona č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovné skutočnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov kupujúcich, resp. spotrebiteľov v informačnom systéme predávajúceho.

7.2 Prevádzkovateľom informačného systému je Eva Horváth Csaplárová , IČO:43604480 , so sídlom Vinohradská ulica 2547/50, 931 01 Šamorín, registrovaný na Okresnom úrade Dunajská Streda.


7.3 Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom ich náležitej identifikácie pri predaji, doručovaní alebo reklamácií tovarov, resp. služieb a pre marketingové účely prevádzkovateľa internetového obchodu Teniskyonline.

7.4 Spotrebiteľ resp. Kupujúci registráciou v systéme internetového obchodu Teniskyonline súhlasí s využitím svojich osobných údajov pre marketingové účely spoločnosti Eva Horváth Csaplárová a so zasielaním reklamných emailov na adresu zaregistrovanú v systéme Teniskyonline.

7.5 Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych vzťahov k Prevádzkovateľov alebo z poverenia medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

7.6 V zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje predávajúceho, resp. spotrebiteľa aj bez jeho súhlasu, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov alebo opatrení na žiadosť kupujúceho. Ďalej je bez súhlasu prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho, ak predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s kupujúcim, resp. spotrebiteľom a evidencie týchto údajov.

7.7 Kupujúci je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré do informačného systému Prevádzkovateľa poskytol.

7.8 Osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje.

7.9 Osobné údaje Prevádzkovateľ nesprístupňuje, okrem prípadov, keď povinnosť sprístupniť  osobné údaje kupujúceho, resp. spotrebiteľa Prevádzkovateľovi ukladá osobitný zákon, a to za podmienok v ňom určených, alebo ak je sprístupnenie osobných údajov tretej strane dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim.

7.10 Zoznam tretích strán, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje kupujúceho, resp. spotrebiteľa: UPS SPS (Slovakia) s.r.o. výhradne pre účely doručenia tovaru objednaného kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu Teniskyonline.

7.11 Kupujúci, resp. spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa žiadať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie, odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, alebo ak došlo k porušeniu zákona.

7.12 Kupujúci, resp. spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvania jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo voči poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.